Privacybeleid

In werking getreden op: 15.12.2023

Coyote Logistics Nederland B.V. en haar geaffilieerde bedrijven en eigendommen, Coyote Logistics UK Ltd en Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddzial W Polsce, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens (“Coyote”, “wij”, “ons”, “onze”):

 • Coyote Logistics Nederland B.V. Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012SJ Amsterdam, Nederland
 • Coyote Logistics UK Ltd, Maybrook House,Queens Gardens,Dover,Kent CT17 9AH Verenigd Koninkrijk
 • Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddzial W Polsce, ul. Wagonowa 2A, 53-609 Wrocław, Polen

Email: [email protected]

In de meeste gevallen is Coyote Logistics Nederland B.V. de verwerkingsverantwoordelijke in haar hoedanigheid als contractpartij en voor het uitvoeren van algemeen beheer en interne analytische activiteiten. Bovendien kunnen Coyote Logistics UK Ltd en Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddzial W Polsce ook kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijken, aangezien zij sommige functionaliteiten en diensten leveren:

 • In sommige gevallen is Coyote Logistics UK Ltd verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van klantbestellingen, het boeken van transportleveranciers voor bestellingen, de verwerving van klanten en vervoerders, claimsafhandeling en klanten-/leverancierscontrole. Ook is Coyote Logistics UK Ltd verantwoordelijk voor alle financiële en boekhoudkundige activiteiten.
 • In sommige gevallen is Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddzial W Polsce verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van klantbestellingen, het boeken van transportleveranciers voor bestellingen en de verwerving van klanten en vervoerders. Bovendien is Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddzial W Polsce verantwoordelijk voor financiële planning en analyse en marketingactiviteiten.

Wij respecteren uw bezorgdheid met betrekking tot privacy en verstrekken deze kennisgeving waarin wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer klanten informeren over, gebruikmaken van of onze producten en diensten kopen, en wanneer vervoerders, verzenders, magazijnpersoneel en distributeurs informeren over of ladingen verplaatsen voor of zaken doen met Coyote.

Dit Privacybeleid is geen contract en schept geen contractuele rechten of verplichtingen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld bij klanten, vervoerders en verzenders, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die wordt verzameld via de Diensten. “Persoonsgegevens”zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Zoals hierna gebruikt, omvat de term “Diensten”de websites, platforms en mobiele applicaties van waaruit u toegang heeft tot dit Privacybeleid die eigendom zijn en/of worden geëxploiteerd namens Coyote, inclusief maar niet beperkt tot de webpagina’s die zijn gekoppeld aan www.coyotelogistics.com, de.coyotelogistics.com, pl.coyotelogistics.com, nl.coyotelogistics.com, en de webpagina’s die zijn gekoppeld aan het Coyote-webportaal. Voor meer informatie over de CoyoteGO mobiele app die wordt beheerd door onze gelieerde onderneming, Coyote Logistics, LLC, verwijzen wij u naar de privacyverklaring die beschikbaar is via: https://coyote.com/privacy-policy/.

De termen “u”en “uw”omvatten en/of verwijzen naar de individuele gebruiker van de Diensten en, indien van toepassing, de zakelijke entiteit waarvoor de individuele gebruiker van de Diensten optreedt als agent, onafhankelijke contractant of werknemer daarvan.

Dit Beleid is niet van toepassing op medewerkers of sollicitanten van Coyote. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, persoonsgegevens of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de Diensten linken. De opname van een link op de Diensten impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of dienst door ons of door onze gelieerde ondernemingen.

Door toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en dat de persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

De informatie die Coyote verzamelt

Personal data about customers

In the course of inquiring about or using Coyote’s Services, including registering on or using our websites, you may be asked for, among other things, the following Personal Data: your name, e-mail address, postal address, telephone number, fax number, business contact information, communication preferences and other registration information.

Coyote may also request payment information that, in some cases, may constitute Personal Data.
In addition, Coyote may obtain market data on customers and potential customers from third-party sources;this information may include limited Personal Data, such as contact details of company representatives.

A more detailed overview of the categories of Personal Data processed is included in the section ‘How and why Coyote uses the information’ below.

Persoonsgegevens over klanten

In het kader van het informeren over of gebruikmaken van de Diensten van Coyote, inclusief het registreren op of gebruikmaken van onze websites, kan u onder meer worden gevraagd naar de volgende persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, faxnummer, zakelijke contactgegevens, communicatievoorkeuren en andere registratiegegevens.
Coyote kan ook betaalinformatie opvragen die in sommige gevallen persoonsgegevens kan vormen.

Daarnaast kan Coyote marktgegevens over klanten en potentiële klanten verkrijgen van derden;deze informatie kan beperkte persoonsgegevens bevatten, zoals contactgegevens van vertegenwoordigers van bedrijven.

Een meer gedetailleerd overzicht van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, is opgenomen in de sectie ‘Hoe en waarom Coyote de informatie gebruikt’hieronder.

Persoonsgegevens over vervoerders/chauffeurs

Personeel van magazijnfaciliteiten die worden gebruikt in verband met ladingen van Coyote en van distributeurs van klanten van Coyote kunnen worden gevraagd naar de volgende persoonsgegevens wanneer zij zich registreren voor onze Diensten: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, zakelijke contactgegevens en andere registratiegegevens.

Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen wij de diensten mogelijk niet leveren. Als u persoonsgegevens met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt in verband met de diensten, verklaart u dat u daartoe gemachtigd bent en ons toestemming geeft om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Een meer gedetailleerd overzicht van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, is opgenomen in de sectie ‘Hoe en waarom Coyote de informatie gebruikt’hieronder.

Technische informatie

Coyote kan ook bepaalde technische informatie verzamelen wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, inclusief apparaatinformatie (zoals het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt, en regionale en taalinstellingen), uw internetprotocol (IP)-adres en de domeinnaam van uw internetprovider, geaggregeerde gegevens over het aantal bezoeken aan een site of dienst, en/of geaggregeerde gegevens over de bezochte pagina’s. Indien IP-adressen of andere technische informatie worden beschouwd als persoonsgegevens onder de lokale wetgeving, zal Coyote deze informatie behandelen als persoonsgegevens. Wij kunnen informatie die wij online ontvangen combineren met andere informatie die u ons heeft verstrekt en met informatie uit andere bronnen om onze kennis van u te verbeteren, om ons te helpen kwalitatieve service te bieden en om onze producten en diensten te leveren en aan te passen. Wanneer wij niet-persoonlijk identificeerbare online informatie combineren met persoonsgegevens, zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonsgegevens. Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technologieën die wij in deze context gebruiken, verwijzen wij u naar onze Cookiemelding.

Een meer gedetailleerd overzicht van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, is opgenomen in de sectie ‘Hoe en waarom Coyote de informatie gebruikt’hieronder.

Juridische grondslagen voor verwerking

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, hebben wij een wettelijke rechtvaardiging nodig, ook wel bekend als een “juridische grondslag”. Normaal gesproken zullen wij vertrouwen op een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: Dit is relevant wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer dit nodig is om een overeenkomst met u aan te gaan of om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: Dit is relevant wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en niet opweegt tegen uw rechten.
 • Voldoen aan wet- of regelgeving: Dit is relevant wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan van toepassing zijnde wetten.
 • Toestemming: Dit is relevant wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. Wij hebben echter meestal geen toestemming nodig als er een andere juridische grondslag is zoals hierboven. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen (zie de sectie ‘Neem contact met ons op’hieronder).

Voor een overzicht van de relevante juridische grondslagen per verwerkingsdoel verwijzen wij u naar de sectie ‘Hoe en waarom Coyote de informatie gebruikt’hieronder.

Hoe en waarom Coyote de informatie gebruikt

Wij en onze serviceproviders gebruiken persoonsgegevens voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden, waarbij we vertrouwen op de volgende juridische grondslagen:

DoelJuridische grondslagVoorbeelden van categorieën verwerkte persoonsgegevens
Het leveren van de diensten en gerelateerde activiteiten uitvoeren (bijv. bieden van ladingen aan vervoerders, coördineren met belanghebbenden en regelen van transport van zendingen)Uitvoering van contract (indien gerelateerd aan een contract met u). Gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen uit te voeren en ons bedrijf effectief te runnen)
 • Contactgegevens
 • Locatie (GPS) gegevens
 • Werkuren
 • Accounts (waaronder online accounts) aanmaken en beherenUitvoering van contract (indien gerelateerd aan een contract met u). Gerechtvaardigd belang (om relevante relaties op te bouwen)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Serviceprofielinformatie
 • Auditing, facturatie en reconciliatieactiviteiten uitvoeren, inclusief het verwerken en innen van betalingen en het verrichten van betalingenUitvoering van contract (indien gerelateerd aan een contract met u). Gerechtvaardigd belang (om aan ons verschuldigde bedragen te innen en ons bedrijf te beschermen)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Betalingsinformatie
 • Claims verwerken die in verband met onze diensten zijn ontvangenUitvoering van contract (indien de claim door u is ingediend). Gerechtvaardigd belang (om claims effectief af te handelen)
 • Reden voor claims
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Ondersteuning bieden aan klanten en vervoerdersUitvoering van contract (indien de ondersteuning door u wordt aangevraagd). Gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen effectief ondersteuning te bieden
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Vervoerdersnummer
 • Communicatievoorkeuren
 • Reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen Uitvoering van contract (indien de vragen, verzoeken, opmerkingen door u worden ingediend). Gerechtvaardigd belang (om effectief te reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Serviceprofielinformatie
 • Reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen Uitvoering van contract (indien de vragen, verzoeken, opmerkingen door u worden ingediend). Gerechtvaardigd belang (om effectief te reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Serviceprofielinformatie
 • Evalueren en verbeteren van onze bedrijfsvoering en bedrijfsintelligentie, inclusief bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, websites en apps en/of de verbetering van onze bestaande producten, diensten, websites en appsGerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te verbeteren)
 • Rijgeschiedenis
 • Type vrachtwagen/materiaal
 • Andere registratiegegevens
 • Beveiliging of integriteit van onze producten of diensten beschermen (inclusief het opsporen en beschermen tegen veiligheidsdreigingen of vernietiging van eigendommen), en/of de voorwaarden voor hun gebruik handhavenGerechtvaardigd belang (om ons bedrijf en gegevens te beschermen)
 • Contactgegevens
 • Apparaatinformatie
 • IP-adres
 • Fraude, criminele activiteit en andere wettelijke aansprakelijkheden opsporen en beschermenVoldoen aan wet- of regelgeving (indien de wettelijke verplichting is vastgelegd in EU- of lidstaatwetgeving). Gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf en het bredere publiek te beschermen)
 • Naam
 • Contactinformatie
 • Andere relevante informatie voor het onderzoek
 • Analyseren voor bedrijfsrapportageGerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te verbeteren)
 • Naam
 • Apparaatinformatie
 • Locatiegegevens
 • Persoonlijke diensten aanbiedenToestemming (indien wettelijk vereist). Gerechtvaardigd belang (om diensten aan te bieden die mogelijk interessant zijn)
 • IP-adres
 • Voorkeuren
 • Gebruiksgemak van onze producten, diensten, websites en apps verbeteren door de noodzaak om informatie opnieuw in te voeren te elimineren.Toestemming (indien wettelijk vereist). Gerechtvaardigd belang (om de efficiëntie van onze producten en diensten te verbeteren)
 • IP-adres
 • Cookie-informatie
 • U voorzien van marketingmateriaal op uw verzoek, inclusief door producten of diensten aan te bieden die mogelijk interessant zijn Toestemming (indien wettelijk vereist). Gerechtvaardigd belang (om producten en diensten aan te bieden die mogelijk interessant zijn)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Voorkeuren
 • Website-inhoud aanpassen aan de interesses en voorkeuren van klantenToestemming
 • IP-adres
 • Cookie-informatie
 • Feedback verkrijgen en onze verkoop-, marketing- en advertentie-inspanningen ondersteunen en verbeterenToestemming (indien wettelijk vereist). Gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te verbeteren)
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Inhoud van correspondentie
 • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en ons beleid, en samenwerken met overheidsfunctionarissen of partijen in juridische procedures of regelgevingsprocessen, of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wetVoldoen aan wet- of regelgeving (indien de wettelijke verplichting is vastgelegd in EU- of lidstaatwetgeving). Gerechtvaardigd belang (om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en samen te werken met wetshandhavingsinstanties)

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Inhoud van correspondentie
 • Wij verkrijgen persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Deze bronnen omvatten: individuen waarmee wij of onze dienstverleners interacteren, met betrekking tot zowel online als offline interacties die dergelijke individuen met ons of onze dienstverleners kunnen hebben;andere entiteiten die transacties uitvoeren met of optreden als vertegenwoordigers of agenten voor dergelijke individuen;de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, mobiele applicaties en online diensten;partners van derden zoals marketing- en analyseproviders;vervoerders;chauffeurs;verzenders;geadresseerden en andere klanten, inclusief klanten van onze makelaars- en logistieke diensten;het personeel van magazijnen en distributeurs;en anderen die consistent zijn met deze Privacyverklaring.

  Wij kunnen persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren zodat deze niet langer als persoonsgegevens worden beschouwd. Wij doen dit om andere gegevens te genereren voor ons gebruik, die wij kunnen gebruiken en bekendmaken voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het genereren van rapporten en het verbeteren van het ontwerp en de inhoud van onze producten, diensten, websites en apps, en Coyote kan deze gegevens delen met derden.

  Verzameling en gebruik van locatiegegevens

  Coyote volgt de locatie van de ladingen van haar verzendersklanten om een soepele levering te waarborgen. Coyote biedt verschillende manieren aan waarop vervoerders en chauffeurs ervoor kunnen kiezen om locatie-updates te verstrekken over de Coyote-ladingen die zij verplaatsen.

  • Per telefoongesprekken of website-invoer.
  • Via elektronische registratieapparaten.
  • Door verbinding te maken met het transportsysteem van de vervoerder of anderszins door de vervoerder, om locatiegegevens van hun chauffeurs te verstrekken wanneer zij ladingen voor Coyote verplaatsen.
  • Door gebruik te maken van de CoyoteGO-app, die wordt beheerd door onze partner Coyote Logistics, LLC. Raadpleeg de privacyverklaring die beschikbaar is via: https://coyote.com/privacy-policy/
  • Door gebruik te maken van een app van derden –Chauffeurs die een app van derden downloaden, kunnen ermee instemmen dat Coyote de ladingen die zij vervoeren volgt. Om hiermee akkoord te gaan, moet de chauffeur locatiediensten voor de app inschakelen in de systeemvoorkeuren van zijn of haar telefoon. Als een chauffeur instemt met het verzamelen van locatiegegevens, verstrekt de app regelmatig updates over de locatie van de chauffeur aan Coyote, vanaf drie uur vóór het geplande ophaaltijdstip, gedurende de duur van de zending, en als de lading niet als afgeleverd is gemarkeerd in de systemen van Coyote, tot 48 uur na het geplande aflevertijdstip. Coyote stopt met het verzamelen van locatiegegevens van de app zodra de lading als afgeleverd is gemarkeerd in de systemen van Coyote. De chauffeur kan zijn vervoerdersvertegenwoordiger bellen of het gratis nummer 1-877-6-COYOTE bellen om te melden dat de lading is afgeleverd. De chauffeur kan op elk moment ervoor kiezen om de verzameling van locatiegegevens uit te schakelen via de systeemvoorkeuren van zijn of haar telefoon, door de app geen toegang te verlenen tot de locatiegegevens van de telefoon.
  • Door ladingfoto’s, verstrekt door een chauffeur via apps. Zodra een chauffeur deze heeft gedownload, vraagt de app de chauffeur een foto te nemen van de trailer bij het ophalen van de lading en vervolgens opnieuw bij de levering. De metadata van de foto geeft de locaties van de lading op die twee momenten weer.

  Openbaarmaking van persoonsgegevens

  Coyote kan persoonsgegevens van klanten bekendmaken aan deelnemers in de toeleveringsketen, zoals verzenders en vervoerders, magazijnen en distributeurs, voor zover nodig om zendingen te coördineren, uit te voeren en te monitoren, om de door u gevraagde of geautoriseerde diensten te verlenen, en voor andere gerechtvaardigde zakelijke doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid. Deze gerechtvaardigde zakelijke doeleinden omvatten (i) het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals douaneregels en sanctiewetten, en (ii) het aanpakken van beveiligingskwesties. In deze scenario’s kunnen we uw contactgegevens, locatiegegevens en kopieën van ID-documenten verwerken. Houd er rekening mee dat we alleen kopieën van ID-documenten zullen verwerken als dat wettelijk vereist is. Coyote kan ook persoonsgegevens van vervoerders en verzenders bekendmaken aan klanten en deelnemers in de supply chain voor dergelijke doeleinden.

  Coyote kan persoonsgegevens bekendmaken aan haar gelieerde ondernemingen binnen de groep van bedrijven van United Parcel Service (“UPS”) voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken aan onze dienstverleners om taken namens ons uit te voeren voor zakelijke doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid. Deze kunnen onder meer dienstverleners zijn op het gebied van websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-maillevering, controle en andere diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners die namens ons onze websites exploiteren. Merk op dat als een vervoerder zijn of haar contact- of andere informatie (inclusief zijn of haar verzekeringscertificaat) bijwerkt op onze websites, de dienstverlener, overeenkomstig zijn privacybeleid, de bijgewerkte informatie kan delen met zijn andere klanten die al een relatie hebben met die vervoerder. Coyote is niet verantwoordelijk voor de acties of nalatigheden van dienstverleners waar zij worden beschouwd als de “eigenaar”of “gegevensbeheerder”onder de toepasselijke wetgeving. Daarnaast delen we persoonsgegevens met externe dienstverleners die informatie ontvangen die is ingediend via contactformulieren op onze websites, evenals het vergemakkelijken van verdere e-mailcommunicatie, namens ons.

  Door gebruik te maken van de Diensten kunt u er ook voor kiezen om persoonsgegevens bekend te maken.
  Bovendien, wanneer pushmeldingen naar uw mobiele apparaat worden verzonden, worden uw persoonsgegevens bekendgemaakt aan de provider van de pushmeldingsservice (Apple Push Notification voor iOS-apparaten en Google Cloud Messaging voor Android-apparaten). Het privacybeleid van de relevante serviceprovider is van toepassing op het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens door deze diensten.

  We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken, zoals nodig of passend, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief wetten buiten uw land van verblijf;om samen te werken met openbare en overheidsinstanties, waaronder wetshandhaving;om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;of zoals anderszins toegestaan of vereist door de wet. Daarnaast kan Coyote persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan een derde partij in verband met elke reorganisatie, joint venture, overdracht of andere disposities van geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen, of als Coyote of een gelieerde onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door of samengevoegd met een ander bedrijf. Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een verkrijgende entiteit en haar adviseurs omvatten.

  Toegang en keuzes

  U kunt online contactgegevens en bepaalde andere Persoonlijke Gegevens die u hebt verstrekt bij het gebruik van onze Diensten bekijken en bewerken. We moedigen u aan om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en andere Persoonlijke Gegevens up-to-date zijn.

  Raadpleeg het gedeelte ‘Rechten van betrokkenen’aan het einde van dit Privacybeleid met betrekking tot de rechten die u heeft onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Communicatievoorkeures

  Coyote kan u communicatie sturen via e-mail, telefoongesprekken of pushmeldingen. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie zoals hieronder beschreven. We zullen proberen te voldoen aan uw verzoek(en) zodra redelijkerwijs mogelijk. Houd er rekening mee dat als u bepaalde Coyote-diensten gebruikt, u zich mogelijk niet kunt afmelden voor verplichte service- of administratieve communicatie die deel uitmaken van bepaalde Coyote-services en die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke services. Voor klantenzorgassistentie met betrekking tot communicatievoorkeuren, e-mail ons op [email protected].

  Promotionele e-mails

  Coyote kan e-mails sturen naar klanten (inclusief hun werknemers) die dezelfde soorten producten en diensten promoten als de producten en diensten die Coyote hen momenteel aanbiedt, of vergelijkbare soorten producten en diensten van Coyote die voor hen interessant kunnen zijn. U kunt ervoor kiezen om geen verdere promotionele e-mails te ontvangen door de instructies te volgen die zijn opgenomen in deze e-mails.

  Pushmeldingen

  Chauffeurs en klanten die een app gebruiken die wordt geleverd door Coyote of zijn partners, kunnen berichten ontvangen van Coyote of zijn partners via pushmeldingen die binnen de app worden afgeleverd. Om dergelijke meldingen te ontvangen, moet de pushmeldingsservice zijn ingeschakeld voor de betreffende app via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon. Door de pushmeldingsservice voor de app in te schakelen, stemt u in met het ontvangen van pushmeldingen die binnen de app worden afgeleverd. App-gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden door de app te deactiveren voor het verzenden van dergelijke meldingen via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon en/of door voorkeuren in te stellen en te beheren binnen de app om pushmeldingen te ontvangen.

  U kunt kosten voor gegevensverkeer van uw draadloze provider oplopen voor pushmeldingen, afhankelijk van uw draadloze datatarief en tarieven.

  Beveiliging

  Coyote heeft administratieve, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonlijke Gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas kan geen enkel gegevenstransmissie- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, meld dit dan onmiddellijk aan ons in overeenstemming met het gedeelte “Neem contact met ons op”hieronder.

  Opslag en retentie

  Uw Persoonlijke Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten. Ons retentiebeleid weerspiegelt lokale verjaringstermijnen en nationale wettelijke verplichtingen van Coyote.

  De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer:

  • De duur van onze lopende relatie met u en het verlenen van de Diensten aan u (bijvoorbeeld gedurende de periode dat u een account bij ons heeft of de Diensten blijft gebruiken);
  • Of er een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld bepaalde wetten vereisen dat we records van uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen);of
  • Of het bewaren raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, juridische procedures of regelgevende onderzoeken).

  Gegevensoverdrachten

  Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we dienstverleners inschakelen, en door gebruik te maken van onze Diensten begrijpt u dat uw informatie zal worden overgedragen aan landen buiten uw land van verblijf, inclusief de Verenigde Staten, die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben dan die van uw land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen gerechtigd zijn om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens.

  Wanneer we uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen, zullen we die gegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor dergelijke overdrachten neemt Coyote noodzakelijke (contractuele) maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen.

  Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de normen van de EER (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international- dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#:~:text=The %20European%20Commission%20has%20so,Uruguay%20as %20providing%20adequate%20protection). FVoor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie om uw Persoonlijke Informatie te beschermen. De Standaard Contractuele Clausules zijn hier beschikbaar: (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses- controllers-and-processors-eueea_en).

  Voor verdere informatie over de internationale gegevensoverdrachtspraktijken van Coyote, en om dergelijke (contractuele) maatregelen te raadplegen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens in de sectie “Hoe contact met ons opnemen”hieronder.

  Gevoelige informatie

  Tenzij we ernaar vragen, vragen we u om ons geen gevoelige Persoonsgegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie gerelateerd aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, seksueel leven of seksuele geaardheid, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) te sturen of openbaar te maken via de Diensten of anderszins aan ons.

  Gebruik van diensten door minderjarigen

  De diensten zijn niet gericht op personen jonger dan dertien (13) jaar, en we verzamelen niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen jonger dan 13. Als u gelooft dat iemand jonger dan 13 jaar Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte “Hoe contact met ons opnemen”van dit Privacybeleid en we zullen proberen het te verwijderen.

  Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

  We voeren geen enkele vorm van profilering of geautomatiseerde besluitvorming uit.

  Rechten van de betrokkene

  U heeft rechten als betrokkene onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, gratis, tenzij het verzoek ongegrond, buitensporig of anderszins onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het herhaaldelijk is. In sommige situaties kunnen we weigeren om actie te ondernemen of beperkingen opleggen aan uw rechten, zoals toegestaan door de wet.
  Uw rechten met betrekking tot Persoonlijke Gegevens omvatten:

  • het recht om toegang tot uw Persoonlijke Gegevens te vragen;
  • het recht om een kopie van uw Persoonlijke Gegevens te ontvangen om het naar een ander bedrijf te verzenden;
  • het recht om uw Persoonlijke Gegevens te laten corrigeren of wissen/verwijderen of beperken;
  • het recht om toestemming die u heeft verleend voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens in te trekken, wat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking niet aantast;en
  • het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, inclusief profilering.

  U kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in het gedeelte “Neem contact met ons op”van het Privacybeleid hieronder. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot informatie of actie ondernemen op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen.

  Houd er rekening mee dat u ook het recht heeft onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u terecht op https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

  Wijziging van het Privacybeleid

  Coyote kan dit Privacybeleid op elk moment bijwerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u om wijzigingen in onze praktijken voor Persoonlijke Gegevens weer te geven. We zullen u op een passende manier op de hoogte stellen, onder meer door het gewijzigde of aangepaste Privacybeleid op onze website(s) te plaatsen en we zullen bovenaan dit Privacybeleid aangeven wanneer het voor het laatst is gewijzigd of aangepast.

  Neem contact met ons op

  Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of over hoe wij Persoonlijke Informatie gebruiken en openbaar maken, neem dan contact met ons op.

  Coyote Logistics Nederland B.V. Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam, Nederland

  E-mail: [email protected]

  Aanvullende kennisgeving voor consumenten uit Californië en Virginia

  Dit gedeelte van onze privacykennisgeving is van toepassing op consumenten die woonachtig zijn in de staat Californië of de staat Virginia. We bieden onze diensten en deze website aan andere bedrijven aan. Daarom verzamelen, openbaren of verkopen we zelden, zo niet nooit, rechtstreeks persoonlijk identificeerbare informatie (dat wil zeggen informatie die u als individu identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu) (“persoonlijke informatie”) van Californische of Virginische consumenten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) of de Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) respectievelijk. Als u echter een Californische of Virginische consument bent die gelooft dat wij mogelijk persoonlijke informatie over u hebben verzameld, vindt u hieronder informatie over uw rechten onder de Californische wet of de Virginische wet.

  Persoonlijke informatie die we verzamelen

  We beschrijven de persoonlijke informatie die we hebben verzameld in de 12 maanden voor de bovengenoemde effectieve datum in “De informatie die Coyote verzamelt”. De informatie die we hebben verkregen, omvat de volgende categorieën persoonlijke informatie:

  (A) Identificatoren zoals een echte naam, alias, postadres, uniek persoonlijk identificatienummer, online identificator, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, sofinummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, of andere soortgelijke identificatoren (bijv. als u een account bij ons registreert).

  (B) Persoonlijke informatie beschreven in Cal. Civ. Code Sectie 1798.80(e) (Californische Customer Records-statuten). Dit betekent alle informatie die een bepaald individu identificeert, betrekking heeft op, beschrijft of in verband kan worden gebracht met een bepaald individu, inclusief de “identificatoren”die in de voorgaande bullet point A zijn vermeld, en het volgende: fysieke kenmerken of beschrijving in de vorm van foto’s of afbeeldingen als u onze panden bezoekt of indien nodig om toegang te faciliteren tot andere faciliteiten, staatsidentificatiekaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankpasnummer, of enige andere financiële informatie, medische informatie.

  (C) Kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving, zoals ras, kleur, religie, geslacht/gender, genderidentiteit/-expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische aandoeningen, militaire of veteranenstatus, nationaliteit, en meer.

  (D) Commerciële informatie, inclusief (1) gegevens van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen van Coyote, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -neigingen, (2) informatie die aan ons wordt verstrekt met betrekking tot de inhoud van bepaalde zendingen, maar alleen voor zover een identificeerbaar persoon aan dergelijke inhoud kan worden gekoppeld, (3) informatie over acties die zijn ondernomen op Coyote-websites of mobiele apps, die informatie kunnen omvatten over overwogen Coyote-diensten, en (4) informatie over consumentenvoorkeuren en -gedrag die we verzamelen op onze websites en mobiele apps of die we van derden kopen om consumenten te targeten voor digitale advertenties of om inhoud te personaliseren die we leveren op onze websites en mobiele apps.

  (E) Informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteit, waaronder, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met Coyote of de websites en mobiele applicaties van haar filialen, of advertenties die we weergeven op Coyote-websites of mobiele apps of op sites en apps van derden.

  (F) Geolocatiegegevens (bijv. wanneer u zich aanmeldt voor locatietrackingdiensten die Coyote beschikbaar stelt).

  (G) Audio-informatie van gesprekken met klantenservice- en accountcentra die mogelijk worden opgenomen, en elektronische informatie in de vorm van internet- of andere elektronische netwerkactiviteiteninformatie zoals hierboven beschreven. Coyote kan ook andere visuele informatie verzamelen in de vorm van video van onze panden of fotografisch of videobewijs verzameld als onderdeel van ongevallenonderzoeken.

  (H) Professionele of werkgerelateerde informatie in de vorm van zakelijke contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres en e-mailadres en telefoon- of faxnummer.

  (I) Onderwijsinformatie, gedefinieerd als informatie die niet openbaar beschikbaar is persoonlijk identificeerbare informatie zoals gedefinieerd in de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. sectie 1232g, 34 C.F.R. Deel 99).

  (J) Inferenties getrokken uit (1) de informatie die we verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze apps gebruikt of interageert met Coyote-gerelateerde tools, widgets of plug-ins of onze officiële socialemediapagina’s, (2) informatie die we verzamelen, inclusief via filialen en derden, over inhoud en andere gegevens die op internet worden gepost (zoals openbare locaties op internet), en (3) informatie over consumentenvoorkeuren en -gedrag die we verzamelen op onze websites en mobiele apps of die we van derden kopen om een profiel te maken over een consument dat de voorkeuren, kenmerken, neigingen, gedragingen en attitudes van de consument weerspiegelt.

  (K) Gevoelige persoonlijke informatie zoals accountinformatie voor inloggen waarmee toegang tot een account mogelijk is, en nauwkeurige geolocatiegegevens, in elk geval zoals hierboven verder beschreven in de relevante categorieën.

  We verkrijgen persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. Deze bronnen omvatten: individuen waarmee wij of onze serviceproviders interageren, met betrekking tot zowel online als offline interacties die deze individuen met ons of onze serviceproviders kunnen hebben;andere entiteiten die transacties aangaan met of optreden als vertegenwoordigers of agenten voor dergelijke individuen;de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, mobiele applicaties en online diensten;derde partijen zoals marketing- en analyseproviders;vervoerders;chauffeurs;verzenders;geadresseerden en andere klanten, inclusief klanten van onze makelaar- en logistieke diensten;het personeel van magazijnen en distributeurs;en anderen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  Openbaarmaking van persoonlijke informatie voor monetair of andere waardevolle overweging of voor zakelijke doeleinden

  Binnen de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke informatie van Californische consumenten aan andere bedrijven of derden bekendgemaakt voor monetair of andere waardevolle overweging als een gegevens “verkoop”onder de Californische of Virginische wetgeving. We maken geen persoonlijke informatie bekend van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar aan bedrijven of derden voor monetair of andere waardevolle overweging als een “verkoop”van persoonlijke informatie zoals gedefinieerd onder Californische of Virginische wetgeving of voor cross-contextueel gedragsgericht adverteren als de “delen”van persoonlijke informatie zoals gedefinieerd onder Californische wetgeving zonder expliciete toestemming.

  Binnen de afgelopen 12 maanden hebben we informatie bekendgemaakt in alle of bijna alle bovengenoemde categorieën informatie (A-K) voor onze zakelijke doeleinden. Om meer te weten te komen over de categorieën derde partijen met wie we dergelijke informatie delen, zie hierboven “Hoe Coyote de informatie gebruikt”.

  Gebruik van persoonlijke informatie:

  We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen voor de zakelijke doeleinden die worden onthuld in deze Privacyverklaring. Voor meer informatie, zie hierboven “Hoe Coyote de informatie gebruikt”. De zakelijke doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie over Californische en/of Virginische consumenten kunnen gebruiken, zijn onder meer:

  • Auditgerelateerde activiteiten met betrekking tot het tellen van advertentieweergaven voor unieke bezoekers, het verifiëren van de plaatsing en kwaliteit van advertentieweergaven, en het auditen van de naleving van deze specificatie en andere normen;
  • Helpen bij het waarborgen van veiligheid en integriteit voor zover het gebruik van persoonlijke informatie van een consument redelijkerwijs noodzakelijk en evenredig is voor deze doeleinden;
  • Debugging om fouten in onze systemen te identificeren en repareren;
  • Short-term, transient use including non-personalized advertisingshown as part of a consumer’s current interaction with us;and
  • Kortetermijngebruik, inclusief niet-gepersonaliseerde advertenties die worden weergegeven als onderdeel van de huidige interactie van een consument met ons;en
   Het verlenen van diensten namens ons of namens een ander, inclusief het onderhouden of bedienen van accounts, het bieden van klantenservice, het vervullen van transacties, het verifiëren van identiteitsinformatie, het verwerken van betalingen, en andere diensten. Dit omvat:
  • o het uitvoeren van intern onderzoek om technologie te ontwikkelen en te demonstreren;en
  • o het uitvoeren van activiteiten om de kwaliteit of veiligheid van diensten of apparaten die wij mogelijk bezitten, te controleren of leveren, te verifiëren, te verbeteren en te handhaven.

  We kunnen de informatie die we verzamelen ook gebruiken voor onze eigen operationele doeleinden of de operationele doeleinden van onze serviceproviders, doeleinden waarvoor we aanvullende kennisgeving verstrekken, doeleinden elders in dit beleid bekendmaken of doeleinden die verenigbaar zijn met de context waarin de persoonlijke informatie werd verzameld.

  Coyote gebruikt geen gevoelige persoonlijke informatie voor doeleinden die aanleiding zouden geven tot een recht om het gebruik of de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie voor inwoners van Californië te beperken.

  Uw privacyrechten

  Als u een inwoner bent van een Amerikaanse staat die een uitgebreide wet op de gegevensbescherming van consumenten heeft aangenomen, heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. We zullen verzoeken eerbiedigen die worden ontvangen voor zover vereist door de toepasselijke wet en binnen de door de wet gestelde tijd. U kunt deze rechten gratis uitoefenen behalve zoals anderszins toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

  • Recht om te wissen. U heeft het recht om te verzoeken dat we persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, wissen. Houd er rekening mee dat als u een service heeft aangevraagd die het gebruik van uw persoonlijke informatie vereist, we die service mogelijk niet kunnen leveren als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie te verwijderen.
  • Recht om te corrigeren. U heeft het recht om te verzoeken dat we onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, corrigeren.
  • Recht om te weten. U heeft het recht om te verzoeken dat we openbaren welke persoonlijke informatie we over u hebben verzameld. Specifiek heeft u het recht om te verzoeken dat we openbaren welke persoonlijke informatie we hebben verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt, inclusief:
  • – Of we persoonlijke informatie over u verwerken;
  • – Specifieke informatie die we over u hebben verzameld;
  • – Categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld;
  • – Categorieën derden aan wie we persoonlijke informatie bekendmaken;
  • – Categorieën derden aan wie we persoonlijke informatie bekendmaken;
  • – Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van persoonlijke informatie;
  • – Categorieën persoonlijke informatie over u, indien van toepassing, die we hebben verkocht of gedeeld en de categorieën derden aan wie we de informatie hebben verkocht of gedeeld, per categorie of categorieën persoonlijke informatie voor elke categorie derde aan wie we de persoonlijke informatie hebben verkocht of gedeeld;en
  • – Categorieën persoonlijke informatie over u die we hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel en de categorieën ontvangers aan wie we de informatie hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel.

  Zoals hierboven gebruikt, hebben “verkoop”, “verkocht”, “verkopen”, “gedeeld”en “delen”de betekenissen zoals gedefinieerd in uitgebreide wetten op de gegevensbescherming van consumenten in Amerikaanse staten.

  • Recht om af te melden. U heeft het recht om u af te melden voor de openbaarmaking van persoonlijke informatie over u voor monetaire of andere waardevolle overweging, het delen van persoonlijke informatie over u voor cross-contextueel gedragsgericht adverteren, gerichte advertenties en profilering. Om u af te melden, volgt u de instructies hieronder onder “Verzoeken om uw rechten uit te oefenen”.

  Als we een signaal van uw apparaat ontvangen en kunnen verwerken dat uw voorkeur aangeeft om u af te melden voor de verkoop of het delen van persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door de wet, passen we die voorkeur toe op persoonlijke informatie die we van dat apparaat verzamelen, op voorwaarde dat we het signaal mogelijk niet kunnen koppelen aan hetzelfde apparaat als:

  • u een andere webbrowser of ander hulpmiddel gebruikt om met ons te interageren,
  • u wijzigingen aanbrengt in uw browser (bijv. verwijderen en opnieuw installeren of bepaalde soorten upgrades) die van invloed zijn op onze mogelijkheid om het apparaat te koppelen aan het signaal dat uw apparaat oorspronkelijk heeft verzonden, of
  • u cookies of browsegegevens wist van uw browser of apparaat op een manier die van invloed is op onze mogelijkheid om het apparaat te koppelen aan het signaal dat uw apparaat oorspronkelijk heeft verzonden.

  Houd er rekening mee dat een signaal dat vanaf één apparaat wordt verzonden, niet van toepassing is op andere apparaten die u gebruikt of op gegevens die we van u verzamelen via andere bronnen.

  • Recht om in beroep te gaan. Als we weigeren actie te ondernemen op een verzoek dat u doet in overeenstemming met het voorgaande om de voorgaande privacyrechten uit te oefenen, dan kunt u ons besluit aanvechten door een beroepsverzoek in te dienen bij Coyote via het volgende e-mailadres: [email protected].

  Verzoek tot uitoefening van uw rechten

  YU kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen door:

  • Ons gratis te bellen op 1-800-455-8753,
  • Het invullen van ons formulier voor verzoeken om rechten beschikbaar hier.

  Verificatieproces

  Voor verzoeken in verband met het Recht om te Weten, Recht om te Corrigeren en/of Recht om te Verwijderen, moet u er rekening mee houden dat we, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, stappen moeten nemen om uw verzoek te verifiëren voordat we persoonlijke informatie aan u kunnen verstrekken, corrigeren of verwijderen, of anderszins uw verzoek kunnen verwerken. Om uw verzoek te verifiëren, kunnen we u vragen om uw naam, fysiek adres, e-mailadres, contactgegevens en informatie over uw account of eerdere transacties met ons te verstrekken. Als we van mening zijn dat we meer informatie nodig hebben om uw verzoek te verifiëren zoals vereist door de wet, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken.

  We zullen persoonlijke informatie die we wettelijk verplicht zijn aan u bekend te maken op de wijze zoals door de wet vereist, binnen 45 dagen na ontvangst van een verzoek leveren, tenzij we u op de hoogte brengen dat we extra tijd nodig hebben om te reageren, in welk geval we binnen die aanvullende wettelijk vereiste periode zullen reageren. We kunnen de persoonlijke informatie aan u leveren via uw account, indien u een account heeft bij Coyote, of elektronisch of per post op uw verzoek. Indien elektronisch, dan zullen we de informatie aan u of, op uw verzoek, aan een andere entiteit leveren, in een draagbaar en, voor zover technisch haalbaar, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat dat u in staat stelt de informatie van de ene entiteit naar de andere over te dragen zonder belemmeringen.

  Machtiging van een vertegenwoordiger

  U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een van bovenstaande rechten aan te vragen door de gemachtigde schriftelijke toestemming te geven, door u ondertekend, om namens u op te treden. Uw vertegenwoordiger kan contact met ons opnemen via de informatie verstrekt in de “Hoe u contact met ons kunt opnemen” sectie hieronder om namens u een verzoek in te dienen. Zelfs als u ervoor kiest om een gemachtigde te gebruiken, kunnen we, zoals toegestaan door de wet, vereisen:

  • Dat de gemachtigde bewijs levert dat de consument de gemachtigde schriftelijke toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen;
  • Dat de consument hun identiteit rechtstreeks met het bedrijf verifieert;
  • Dat de consument rechtstreeks bij ons bevestigt dat zij de gemachtigde toestemming hebben gegeven om het verzoek in te dienen.

  Nondiscriminatie

  Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving mogen we u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van een van de bovenstaande privacyrechten, of enige andere rechten onder de California Consumer Privacy Act of de Virginia Consumer Data Protection Act, inclusief door:

  • Het weigeren van goederen of diensten;
  • Het hanteren van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten, inclusief door het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes;
  • Het bieden van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten;of
  • Het suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten zult ontvangen of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten.

  We mogen echter verschillende prijzen of tarieven hanteren, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden, als dat verschil redelijkerwijs verband houdt met de waarde die wij ontvangen van uw persoonlijke informatie. We kunnen onze reactie op uw uitoefening van de bovenstaande rechten beperken zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

  Gegevensbewaring

  Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist onder het toepasselijke bewaarbeleid en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ons bewaarbeleid weerspiegelt lokale verjaringstermijnen en nationale wettelijke verplichtingen van Coyote.

  Do not track

  PHoud er rekening mee dat onze websites en mobiele apps niet zijn ontworpen om te reageren op “do not track”verzoeken van webbrowsers.

  Statistieken met betrekking tot privacyverzoeken (Californië)

  Zie de onderstaande tabel voor statistieken met betrekking tot de afhandeling van verzoeken van betrokkenen over gegevensrechten in de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

  Type verzoekAantal ontvangen verzoekenAantal verzoeken ingewilligd (geheel of gedeeltelijk)Aantal verzoeken geweigerd*Gemiddeld aantal dagen tot een inhoudelijke reactie
  Verzoeken om te weten0002 werkdagen
  Verzoeken om te verwijderen3011 werkdag
  Verzoeken om af te melden0001 werkdag
  Verzoeken om mijn persoonlijke informatie niet te verkopen16881 werkdag

  *Coyote Logistics vervult verzoeken alleen wanneer een gegevenssubject hun identiteit verifieert

  Inzichten om uw bedrijf te laten groeien

  oktober 24, 2023

  HVO100. Is dit de toekomst voor dieselvrachtwagens?

  HVO100: Een stap naar emissievrij transport? Leer hoe deze hernieuwbare dieselolie de markt kan veranderen.

  juni 24, 2024

  UPS kondigt verkoop van Coyote Logistics aan RXO, Inc. aan

  UPS verkoopt Coyote Logistics aan RXO, Inc. voor $1,025 miljard, als onderdeel van hun “Better and Bolder”strategie om de focus op kernactiviteiten te versterken.

  november 24, 2023

  Kunstmatige Intelligentie (AI) in de logistiek. Is er ruimte voor AI binnen deze industrie?

  Ontdek hoe AI de logistieke sector transformeert. Van procesoptimalisatie tot routeplanning, dit artikel verkent de toekomst van AI in logistiek.