De CO2-afdruk meten van een logistiek bedrijf: alles wat u moet weten

coyote-de-co2-afdruk-meten-van-een-logistiek-bedrijf-coyote-logistics

Logistiek en transport vormen de drijvende kracht achter de moderne wereldeconomie. De afgelopen jaren hebben overduidelijk laten zien hoe cruciaal het is dat de supply chain op een efficiënte manier blijft functioneren. Als gevolg van ingrijpende wereldwijde gebeurtenissen, zoals de COVID-19-pandemie en de onverwachte aanval van Rusland op Oekraïne, zijn er onderbrekingen opgetreden in de bevoorrading, wat resulteerde in tijdelijke schaarste van noodzakelijke goederen in de winkels. Daarnaast hebben er in de afgelopen jaren ook opmerkelijke veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de klimaatcrisis, een van de grootste wereldwijde uitdagingen waar de mensheid al geruime tijd mee worstelt. De logistieke sector kan deze ontwikkelingen niet langer negeren, wat leidt tot een hernieuwde focus op duurzaamheid en milieubewuste praktijken.

De transportsector draagt voor 20% bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot in de atmosfeer, wat sinds 1970 is verdrievoudigd. Volgens gegevens van Statista is het tevens de op één na grootste economische sector ter wereld. Tegenwoordig nemen landen, internationale organisaties en NGO’s verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, in een poging om de opwarming van de aarde te vertragen. Neem bijvoorbeeld de initiatieven van de Europese Unie, die zich richten op koolstofneutraliteit (Fit for 55) en het invoeren van een verbod op de productie en registratie van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotoren, per 2035.

Om de negatieve effecten van de klimaatverandering te beperken, zullen alle sectoren binnen de economie pro-ecologische oplossingen moeten omarmen. Dit geldt uiteraard ook voor de logistiek en transport-sector. Hoewel het nog even kan duren voordat vrachtwagens met alternatieve, schone motoren volledig geaccepteerd worden, is het van cruciaal belang dat de logistieke sector snel verduurzaamd. Bedrijven binnen deze sector die streven naar groenere oplossingen, zoals het gebruik van HVO100 voor hun dieseltrucks, moeten hun CO2-afdruk meten voordat ze deze oplossingen implementeren. Dit helpt hen een beter beeld te krijgen wat voor impact hun logistieke activiteiten hebben op de natuurlijke omgeving.

Drie methodes om te meten in hoeverre uw bedrijfsactiviteiten het milieu beïnvloeden

Er zijn drie methodes die gebruikt kunnen worden om te meten wat voor impact uw bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu.

  • De eerste methode is directe meting, waarbij de uitstoot wordt berekend op basis van brandstofverbruiksdata met behulp van standaard conversiefactoren.
  • Bij de milieulevenscyclusanalyse (LCA) gaat het juist om de volledige levenscyclus van een product en hoe de afzonderlijke productieprocessen (zoals grondstofwinning, productie, distributie, afvalverwerking) het milieu beïnvloeden.
  • De derde methode luidt de meting en analyse van de CO2-afdruk, waar we ons in dit artikel op zullen richten.

Wat is een CO2-afdruk in de logistieke sector?

De CO2-afdruk in de logistieke sector verwijst naar de uitstoot van broeikasgassen die wordt gegenereerd door alle activiteiten binnen de supply chain, uitgedrukt in kooldioxide-equivalent. De CO2-afdruk in de logistieke sector wordt voornamelijk beïnvloed door:

  • Transport, zoals het vervoer van goederen over land (vrachtwagen en spoor), over zee en door de lucht. Dit wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van CO2-uitstoot binnen de logistiek, voornamelijk vanwege de grote hoeveelheid kooldioxide en andere broeikasgassen die worden uitgestoten door weg- en luchtvervoer.
  • Magazijnactiviteiten, inclusief het gebruik van machines en apparatuur die worden gebruikt voor het verpakken en opslaan van goederen (zoals vorkheftrucks en airconditioningsystemen), dragen eveneens bij aan de CO2-afdruk.
  • Supply chain management, aangezien de locatie van magazijnen en de optimalisatie van leveringsroutes directe invloed hebben op de omvang van de logistieke voetafdruk.

Waarom is het belangrijk dat logistieke bedrijven hun CO2-voetafdruk meten?

We hebben deze vraag deels aan het begin van dit artikel beantwoord, maar dit onderwerp verdient verdere verdieping. Logistieke bedrijven zouden hun milieu-impact moeten meten om de volgende redenen:

Om te voldoen aan wettelijke vereisten–Zowel nationale overheden als publieke internationale organisaties kunnen regelgeving invoeren die bedrijven verplicht om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen (voorbeelden van EU regelgeving zijn bijvoorbeeld de CSRD-richtlijn en het eerder genoemde Fit for 55 programma). Het meten van de CO2-voetafdruk is daarom noodzakelijk, zodat het logistieke bedrijf eerst de omvang van zijn milieu-impact kan vaststellen en vervolgens actie kan ondernemen om deze in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen te verminderen. Wettelijke voorschriften blijven de belangrijkste reden voor logistieke bedrijven om hun CO2-afdruk te verminderen.
Om te voldoen aan de verwachtingen van klanten–Voor verzenders die op zoek zijn naar een passende samenwerking met een logistiek bedrijf (vervoerder of logistiek dienstverlener) kan het een vereiste zijn om een potentiële partner te vinden die op een duurzame manier werkt. Van verzenders die streven naar CO2-neutraliteit wordt het namelijk verwacht dat ze een pro-ecologische aanpak hanteren. Daarom kan het voor hen essentieel zijn om samen te werken met logistieke bedrijven die zich ook op een duurzame manier inzetten, omdat dit hun imago kan versterken. Uit data van het “HFW &Pannatoni European Logistics Supply Report 2023”blijkt dat maar liefst 72% van de verzenders logistieke bedrijven vereist om specifieke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen tijdens tenderprocedures.
Om te voldoen aan de verwachtingen van investeerders–Potentiële investeerders houden soms rekening met de milieu-impact en CO2-afdruk van het logistieke bedrijf voordat ze besluiten met het bedrijf samen te werken en financiering te verstrekken.
Kostenreductie–Door de CO2-afdruk te meten, kan het bedrijf acties plannen en uitvoeren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat zal resulteren in lagere bedrijfskosten.

Hoe meet je de CO2-afdruk in de logistieke sector?

De CO2-afdruk van een logistiek bedrijf kan niet vastgesteld worden zonder eerst de bronnen van CO2- en andere broeikasgasemissies te identificeren. Hiervoor is het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) ontwikkeld, een internationale standaard die bedrijven, overheden en andere organisaties een consistente en betrouwbare methode biedt om hun CO2-afdruk te meten, te beheren en te verminderen. Het GHG-protocol wordt wereldwijd erkend als de standaard voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies. Een andere belangrijke norm is ISO 14064-1 voor broeikasgassen.

Het GHG-protocol verdeelt gasemissies in drie scopes.

  • De eerste scope doelt op de directe uitstoot van zelf geproduceerde bronnen, zoals de verbranding van brandstof door vrachtwagens en bestelwagens die onderdeel zijn van het wagenpark van een transportbedrijf.
  • De tweede scope betreft indirecte emissies, zoals emissies die afkomstig zijn van gekochte elektriciteit of warmte die wordt gebruikt om de kantoren of magazijnen van een logistiek bedrijf van stroom te voorzien.
  • De derde scope verwijst naar indirecte emissies die uitgestoot worden om het bedrijf draaiende te houden, zoals emissies tijdens het produceren van goederen die dagelijks in het bedrijf worden gebruikt: zoals kantoorbenodigdheden of computerapparatuur. Er zijn in totaal 15 categorieën van indirecte emissies die onder deze scope vallen. Zoals PwC-experts aangeven, is het verzamelen van gegevens over broeikasgasemissies in scope 3 het meest gecompliceerde onderdeel van carbon footprint management en rapportage, omdat veel bedrijven hier de komende jaren voor het eerst pas mee te maken krijgen. Rapportage over scope 3 broeikasgasemissies wordt verplicht in de Europese Unie onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wat sinds 5 januari 2023 geldt. Deze richtlijn introduceert meer gedetailleerde eisen met betrekking tot de duurzaamheidsrapportage van EU-bedrijven, niet-EU-bedrijven met een significante netto-omzet in de EU en entiteiten waarvan de effecten genoteerd zijn op een gereguleerde EU-markt. De implementatie van de richtlijn zal in delen plaatsvinden, tussen de jaren 2025-2029.

Nadat de omvang van de CO2-uitstoot van een bedrijf is vastgesteld, kan deze gemeten worden. Het GHG-protocol biedt gedetailleerde richtlijnen voor het meten van broeikasgasemissies in verschillende economische sectoren, waaronder de logistiek en transport sector. Hiervoor is het van belang dat er koolstofdioxide-emissie-indicatoren worden vastgesteld, wat betekent dat er maatregelen worden genomen om de hoeveelheid uitgestoten CO2 en andere broeikasgassen per activiteitseenheid te schatten. Deze factoren variëren afhankelijk van de vervoerswijze, het type brandstof, de voertuigefficiëntie, de afgelegde afstand en het soort vervoerde goederen.

In de logistieke industrie, waarbij goederen continu getransporteerd worden, worden CO2-emissiefactoren meestal berekend per tonkilometer (tkm) en zijn ze afhankelijk van het brandstofverbruik, de afgelegde afstand, de lading en het type brandstof dat wordt gebruikt. Zodra deze emissiefactoren bekend zijn, kan het bedrijf beginnen gegevens te verzamelen. Zodra de juiste gegevens verzameld zijn is de volgende stap het omzetten van de verzamelde gegevens naar CO2- en andere broeikasgasemissies. Dit gebeurt met behulp van zorgvuldig geselecteerde en ontwikkelde emissiefactoren. De verkregen resultaten moeten worden gecontroleerd, bij voorkeur door externe en onafhankelijke deskundigen, om te verzekeren dat de emissies correct zijn berekend. Als dit het geval is, moet er een emissierapport worden opgesteld.

Dit rapport kan dienen als basis voor het opstellen van een plan om de CO2-afdruk van organisaties te verminderen. Wanneer de omvang van de uitstoot binnen elk van de drie benoemde scopes bekend is, kunnen er specifieke maatregelen genomen worden om deze uitstoot binnen een aanzienlijke tijd te verminderen. Dit kan onder andere inhouden dat het wagenpark wordt uitgebreid met voertuigen die geen emissies produceren, en dat er geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energiebronnen om schone elektriciteit te leveren aan bedrijfsfaciliteiten.

Hoe Coyote Logistics klanten helpt bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen

Een van de initiatieven die Coyote Logistics onderneemt op het gebied van duurzaamheid, is dat wij de verzenders in ons netwerk op de hoogte stellen over het feit dat hun ladingen worden getransporteerd door vervoerders die op een duurzame wijze te werk gaan. We werken samen met een toonaangevend technologiebedrijf die de logistieke sector ondersteunt bij het meten, rapporteren, verminderen en elimineren van de uitstoot van broeikasgassen. Via dit bedrijf voorzien we onze klanten van uitgebreide rapporten over de CO2-uitstoot van vervoerders die hun goederen vervoeren.  

Lees meer over onze duurzaamheidsinspanningen en begin vandaag nog een samenwerking met ons!

Neem contact op!